Kehorytmiikan ja bodypercussionin johdanto

Kehorytmiikka eli bodypercussion sopii mainiosti koulun liikunnanopetukseen. Kehorytmiikkaa tehdessä opitaan motorisia perustaitoja, myönteistä suhtautumista omaan kehoon sekä yhdessä tekemistä ja ryhmätyöskentelyä. Se sopii peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden (2014) sisältötavoitteen S1 musiikki- ja tanssiliikunnan käsitteen alle. Kehorytmiikan tavoitteena on tuoda myös iloa ja virkistystä koululiikuntaan.

Kehorytmiikka sopii opettavaksi koululiikunnassa kaikenikäisille: esikoululaisista lukiolaisiin. Samantyyppisiä harjoitteita voivat tehdä eri ikäiset oppijat. Oppijan terveydentila ja motoriset mahdollisuudet tulee ottaa huomioon kehorytmiikkaopetusta järjestettäessä.

Kehorytmiikkaharjoitteissa hyödyllistä on kehon keskilinjan ylittäminen, mikä aktivoi ihmisen molemmat aivopuoliskot. Kun molemmat aivopuoliskot aktivoidaan tekemällä koordinoituja liikkeitä molemmilla käsillä ja jaloilla, aivopuoliskojen välisiä toimintoja ohjaava aivokurkiainen kehittyy. Tällä tavalla kognitiiviset toiminnot tehostuvat ja yleisesti oppiminen helpottuu. (Perkiö 2006.)

Kehorytmiikkaharjoitteet on hyvä tehdä kengät jalassa. Näin tömistyksistä eli jalkojen iskuista muodostuva ääni on matalampi kuin ilman kenkiä ja erottuu paremmin taputuksista ja muista korkeista ja keskikorkeista äänistä. Lisäksi kengät suojaavat kantapäitä liialta rasitukselta. Kehorytmiikkaa voi tehdä monenlaisilla alustoilla, mutta parketti tai muu puusta valmistettu lattiamateriaali antaa oppijalle sekä kuulijalle äänellisesti tyydyttävimmän lopputuloksen.

Raution ja Varstalan (1998) tutkimuksen mukaan esiintymisjännitystä kehorytmiikan yhteydessä lieventää ryhmän tuki. Esiintymisjännitystä lisäsi yleisön vaikutus ja virheiden pelko. Näin ollen hyvä lähtökohta kehorytmiikkaopetukseen on esimerkiksi parin kanssa tehtävät kokeilut, ei välttämättä esityksen tekeminen.

Opettajan on hyvä miettiä etukäteen omaa linjaansa ja reagointitapojaan esimerkiksi siihen jos oppilas kieltäytyy tekemästä kehorytmiikkaa. Linjan tulisi olla selkeä ja samanlainen kaikille oppilaille. Kehorytmiikka saattaa olla hyvä tapa välttää koulun tanssinopetuksen ja tiettyjen uskonnollisten ryhmien välisiä ristiriitoja.

Kehorytmiikka-osio etenee PE-Centerissä seuraavalla tavalla. Voit valita oman opetusryhmäsi tason mukaan, käytätkö tuntisuunnitelmien helpompia vai vaikeampia versioita. Tason voit arvioida esimerkiksi sen perusteella, mikä käsitys sinulla on oppilaittesi keskittymiskyvystä, koordinaatiotaidoista ja ryhmätyötaidoista. Kummankin kesto oppitunneiksi ajateltuna on 2 x 45 min ja ne sisältävät pääosin samankaltaisia harjoituksia eri versioina. Bodypercussion-tunnin optimaalinen pituus on 45 minuuttia päivässä. Tunneilla opetettava koordinaatio saattaa olla osalle oppilaista vierasta ja tätä pidempikestoista oppituntia voi olla vaikea jaksaa. Toinen 45 minuutin oppitunti otetaan seuraavalla tunnilla (eri päivänä jos mahdollista).

Ensimmäisellä oppitunnilla lähdetään liikkeelle lämmittelystä. Olennaista on paitsi kehon lämmittely myös orientoituminen ja kaverin kohtaaminen. Sen jälkeen opetellaan kehorytmiikan perusliikerata, jota käytetään yleisimmissä kehorytmeissä: taputuksen kautta kädet vartaloa pitkin alaspäin. Tähän yhdistetään parittomia lukuja ja sanarytmi. Sen jälkeen siirrytään koripalloilla tehtäviin rytmiharjoituksiin: opetellaan pomputtelemaan palloilla rytmit kahdeksasosista kokonuotteihin. Vaikeammassa versiossa oppilaat jaetaan neljään osaan, jolloin yksi ryhmä saa yhden aika-arvon ja neljä ryhmää tekevät yhtä aikaa kukin omaa rytmiään. Lopuksi tehdään loppuverryttelyn kaltainen boom-snap-clap -rytmi parin kanssa.

Toisella oppitunnilla otetaan lämmittelyksi samainen boom-snap-clap -rytmi. Tämän jälkeen opetellaan uutena asiana Mantsikoita täältä saa -kehorytmi. Vaikeammassa versiossa se tehdään myös kaanonina eli siten että osa ryhmästä aloittaa aikaisemmin kuin toinen. Tämän jälkeen kerrataan koripalloilla tehdyt rytmit, minkä jälkeen on vuorossa ryhmätehtävä. Oppilaiden on ryhmissä mietittävä jonkin kappaleen rytmi, jonka he harjoittelevat ja soittavat koripalloilla muulle porukalle. Muun porukan tehtävä on arvata, mikä kappale on kyseessä.

 

Taulukot opetuksen etenemisestä

Ensimmäinen tunti: 1 x 45 min

Funktio: Helppo sarja Vaikeampi sarja
Lämmittely: aivopuoliskojen yhteys kehon vastakkaiseen puoleen, kontakti pariin Läpsy-leikki käsillä. Vaihdetaan aloittavaa kättä lennosta. Läpsy-leikki sisältäen jalat. Vaihdetaan aloituspuolta lennosta.
Kehorytmiikan perustekniikka: useimmissa kehorytmeissä käytettävä liikerata; horisontaalisen keskilinjan alitus (vyötärö). Luvut 1,3,5,7,9 ja 11 kehollistetaan. Lisäksi sanarytmi. Luvut 1,3,5,7,9 ja 11 kehollistetaan. Lisäksi sanarytmi, josta tehdään virtuoosisen nopea.
Rytmiikan ja aika-arvojen oppiminen koripalloilla. Kehon hienomotoriikka: koripallon ohjaaminen. Aika-arvot kahdeksasosista kokonuotteihin eli nopeasta hitaampaan. Aika-arvot kahdeksasosista kokonuotteihin eli nopeasta hitaampaan. Sovellus: oppilaat jaetaan neljään ryhmään ja kukin tekee omaa rytmiään. Opettajalla perussyke taputtamalla.
Loppuhaaste: aivopuoliskojen yhteys kehon vastakkaiseen puoleen, kontakti pariin Boom-snap-clap -rytmileikki. Neljä erilaista taputusta käsillä. Boom-snap-clap -rytmileikki. Neljä erilaista taputusta käsillä ja kaksi jaloilla.

 

Toinen tunti:  1 x 45 min

Funktio: Helppo sarja Vaikeampi sarja
Lämmittely: aivopuoliskojen yhteys kehon vastakkaiseen puoleen, kontakti pariin. Boom-snap-clap -rytmileikki. Neljä erilaista taputusta käsillä. Boom-snap-clap -rytmileikki. Neljä erilaista taputusta käsillä ja kaksi jaloilla.
Kehorytmiikan perustekniikka ja perusliikerata: Mantsikoita-kehorytmi. Toiston havaitseminen kuulokuvassa. Vertikaalisen keskilinjan ylitys. “Mantsikoita täältä saa x 2

Mantsikoita täältä saa nyt halvalla

Tipeti tapeti zum zadam x 2

Mantsikoita täältä saa nyt halvalla“

“Mantsikoita täältä saa x 2

Mantsikoita täältä saa nyt halvalla

Tipeti tapeti zum zadam x 2

Mantsikoita täältä saa nyt halvalla“ Myös kaanon.

Rytmiikan ja aika-arvojen kertaus koripalloilla Aika-arvot kahdeksasosista kokonuotteihin eli nopeasta hitaampaan. Aika-arvot kahdeksasosista kokonuotteihin eli nopeasta hitaampaan. Sovellus: oppilaat jaetaan neljään ryhmään ja kukin tekee omaa rytmiään. Opettajalla perussyke taputtamalla. Voidaan sopia neljän tahdin (16 iskua) jälkeen vaihto lennosta eri tavoin.
Luova työskentely, ryhmätyö, Jaetaan oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Kunkin ryhmän tehtävänä on miettiä kappale, jonka rytmin voisi esittää koripalloilla muille siten, että he tunnistaisivat sen. Esitetään toisille. Jaetaan oppilaat 3-4 hengen ryhmiin. Kunkin ryhmän tehtävänä on miettiä kappale, jonka rytmin voisi esittää koripalloilla muille siten, että he tunnistaisivat sen. Esitetään toisille.

 

Teoksessa käytetyt lähteet:
Rautio, J. & Varstala, P. 1998. Esiintymisjännitys kolmasluokkalaisten kehorytmiikkakokeilussa. Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto.
Perkiö, S. 2006. Henkilökohtainen tiedoanto 25.9.2006 pro gradu -työtä varten Minna Salmelalle

error: Kopioiminen kielletty!