Alakoulun palloilumateriaalin johdanto

Suomalaisessa koululiikunnassa yleisimpiä opetettuja liikuntamuotoja ovat palloilulajit. Vuoden 2010 Liikunnan oppimistulosten seuranta-arviointi perusopetuksessa mukaan kymmenestä yleisimmin opetetusta liikuntamuodosta kuusi oli palloilulajeja. Oppilaat myös pitävät palloilusta, sillä monet palloilulajit ovat pidetyimpien koululiikuntalajien joukossa. (Palomäki & Heikinaro-Johansson, 2011). Palloilulajit ovat myös yleisesti harrastettuja lajeja urheiluseuroissa (Blomqvist, Mononen, Koski & Kokko 2019).

Palloilulajien avulla pystytään kehittämään kaikkia motoristen perustaitojen osa-alueita: tasapainotaitoa, liikkumistaitoa sekä erityisesti välineenkäsittelytaitoa. Lisäksi palloilun opetuksella pystytään yhdistelemään motorisia perustaitoja, soveltamaan niitä erilaisissa ympäristössä ja tuomaan lisähaastetta motoristen perustaitojen harjoitteluun. Palloilulajien avulla on hyvä opettaa myös havaintomotorisia taitoja. Peleissä, leikeissä ja harjoitteissa oppilaat joutuvat tekemään tilanteisiin nähden tarkoituksenmukaisia ratkaisuja. Palloilu sopii myös erinomaisesti pari- ja ryhmätyöskentelyn opetteluun, sillä suurin osa harjoitteista, peleistä ja leikeistä tehdään parin kanssa tai ryhmässä.

Yhtenä palloilutuntien haasteena on etenkin oppimisen alkuvaiheessa se, että välineenkäsittelytaidon opettelu on haastavaa. Oppimista voidaan helpottaa esimerkiksi välineiden, sääntöjen ja organisoinnin avulla. Alla esimerkkejä oppimisen helpottamiseen:

 • Välineet:
  • Pallon kiinniottamisessa käytetään alkuun suuria, kevyitä ja pehmeitä palloja tai välineitä, mikä vähentää pelkoa kiinniottamisen harjoittelussa.
  • Mailapeleissä voidaan käyttää lyhytvartisia mailoja, jolloin osuminen välineeseen helpottuu. Lyöntivälineenä voidaan käyttää suurempaa välinettä, kuten pesäpalloa voidaan lyödä tennismailalla tai muulla leveämmällä välineellä. Myös välinettä voidaan suurentaa tai jopa hidastaa, esimerkiksi ilmapallolla pallottelu sulkapallossa tai pesäpallossa ison pehmopallon lyöminen.
 • Säännöt:
  • Lentopallossa pelissä sallitaan koppisääntö ja peliä voidaan aluksi pelata palloa heittämällä.
  • Koripallossa sallitaan kahdella kädellä pomputtaminen ja palloa ei saa viedä pelaajan kädestä. Pisteen saa jo korilevyyn osumisesta.
  • Sulkapallossa voidaan sallia useampi kosketus palloon.
 • Organisointi:
  • Jos välineitä on riittävästi ja harjoite on sopiva, tulee jokaisella olla oma väline käytettäväksi.
  • Harjoitteet tulee valita riittävän helpoiksi, jotta jokainen oppilas pystyy niihin osallistumaan. Harjoite on hyvä aloittaa helpolla versiolla ja viedä vähitellen kohti haastavampaa versiota. Tarvittaessa oppilaat voivat tehdä aina helpompaa versiota. Esimerkiksi pallottelutehtävissä aloitetaan pallon heittely ilmaan kahdella kädellä ja vasta myöhemmin yhdellä kädellä. Vähitellen harjoitteeseen voi ottaa haastetta lisää, kuten käsien lyöminen yhteen ennen kiinniottoa.
  • Peleissä suositaan pienpelejä. Pienpeleissä oppilaat saavat koskea useammin välineeseen ja osallistumineen peliin on helpompaa. Käytössä oleva tila pyritään hyödyntämään niin, että mahdollisimman monta oppilasta pääsee osallistumaan toimintaan samaan aikaan. Oppilaat voidaan jakaa pienpeleihin taitotason mukaan. Muutenkin tunnilla voidaan ryhmää jakaa pienempiin ryhmiin, jos tunnilla on opettajan lisäksi toinenkin aikuinen paikalla, esimerkiksi ohjaaja tai toinen opettaja.
  • Oppilaiden välimatkoja voidaan lyhentää, jotta onnistumisia saadaan. Esimerkiksi kiinniottamisen harjoittelu voidaan aloittaa lyhyillä välimatkoilla.

Liikunnanopetuksen yhtenä tavoitteena on ohjata oppilasta turvalliseen ja asialliseen toimintaan (POPS, 2014 T7). Oppilaita voidaan palloilutunneilla ohjata muun muassa pitämään riittäviä etäisyyksiä muihin ryhmiin ja pareihin, ottamaan muut oppilaat huomioon peleissä ja harjoitteissa, pelaamaan ja harjoittelemaan sääntöjen mukaan ja pitämään käytössä olevia turvavälineitä, kuten salibandylaseja. Palloilun opetuksessa turvallisuusasiat liittyvätkin suurelta osin välineisiin ja niiden käsittelyyn. Pesäpallossa tulee pitää riittävä turvaetäisyys lyöjään ja lukkarin toiminta tulee opettaa ennen lyöntiharjoittelun aloittamista. Lukkarin turvallisessa toiminnassa tärkeää on ottaa syötön jälkeen kaksi askelta taaksepäin ja käydä läpi, että palloa ei saa ottaa koskaan suoraan ilmasta kiinni vaan pallon pitää antaa osua maahan. Lisäksi kiinniottajien tulee keskittyä lyöntiin. Salibandytaitojen harjoittelussa ja pelissä tulee aina käyttää suojalaseja. Mailapeleissä, kuten sulkapallossa, pitää puolestaan olla riittävät etäisyydet oppilaiden välillä, jotta vältytään tahattomilta lyönneiltä muihin oppilaisiin. Palloiluharjoitteissa, -leikeissä ja peleissä tulee muistuttaa oppilaita nostamaan katseen pois välineestä kuljetuksen aikana, mikä vähentää törmäyksen riskiä. Tuntisuunnitelmista ja harjoitteista löydät yksityiskohtaiset turvallisuusohjeet.

PE-Center -verkkopalvelussa palloilun tuntisuunnitelmat on jaettu 1.-2. luokkien tuntisuunnitelmiin, 3.-6. luokkien tuntisuunnitelmiin ja 7.-9. luokkien tuntisuunnitelmiin. Alakoulun palloilumateriaali on yksi kokonaisuus, josta löydät eri palloilulajien tuntisuunnitelmia, harjoitteita ja tekniikoita. Yläkoulun palloilumateriaali on puolestaan jaoteltu lajikohtaisesti (koripallo, jalkapallo, pesäpallo ja niin edelleen). 1.-2. luokan tuntisuunnitelmissa on pyritty palloilutaitojen harjoitteluun leikin kautta. Leikkien ja pallotemppujen kautta pyritään etenemään kohti pelaamista. Etenkin ensimmäisille palloilutunneille on valittu leikkejä ja harjoitteita, joissa jokaisella tai mahdollisimman monella oppilaalla on väline käytössään. Välinettä käsitellään monipuolisesti jaloilla, käsillä ja erilaisilla mailoilla. Harjoitteet aloitetaan helpoista harjoitteista edeten vähitellen kohti haastavampia harjoitteita siten, että kaikille oppilaille löytyy sopivan tasoisia tehtäviä. Lisäksi harjoitteissa vaihdellaan suoritustapaa niin, että välinettä käsitellään kahdella kädellä sekä pelkästään vasemmalla ja oikealla kädellä tai vasemmalla ja oikealla jalalla. Tuntisuunnitelmien lähtökohtana on, että tunnit ovat aktiivisia ja tavoitteellisia.

PE-Centerin alakoulun palloilumateriaali koostuu yhdeksästä 45 minuutin tunnista 1.-2. -luokille ja viidestätoista 90 minuutin tunnista 3.-6. -luokille. 1.-2. luokilla palloilutaitojen opettelussa keskitytään välineenkäsittelyn perustaitojen harjoitteluun, kuten pallon vierittämiseen, heittämiseen, kiinniottamiseen, pomputtamiseen, potkaisemiseen, kuljettamiseen jaloilla ja käsillä sekä välineenkäsittelyyn erilaisilla mailoilla. 1.-2. -luokilla tutustutaan erilaisiin pallopeleihin ja harjoitellaan pelaamisen alkeita sovelletuilla peleillä. Pelaaminen aloitetaan karsituilla säännöillä, jotta pelaamisen opettelu olisi helppoa. 3.-6. luokilla jatketaan välineenkäsittelyn perustaitojen harjoittelua, mutta harjoittelua suunnataan vähitellen lajitaitojen harjoitteluun, kuten lentopallon, pesäpallon ja koripallon suuntaan. Tunneilla pääpaino on edelleen leikeissä ja sovelletuissa peleissä. Esimerkiksi koripallossa pallo pyritään heittämään korirenkaan läpi, mutta pisteen saa myös korilevyyn osumisesta. Tunneilla hyödynnetään pienpelejä ja tuntien tavoitteita tukevia viitepelejä. Palloilutunneilla toimitaan parin kanssa ja pienissä ryhmissä. Palloilun avulla harjoitellaan ryhmätyöskentelytaitoja.

Taulukko ala- ja yläkoulun palloilumateriaalien tavoitteista vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9.

Tavoitteet
Alakoulu 1.-2. luokat
 • Motorisista perustaidoista keskitytään välineenkäsittelytaitojen opetteluun. Välineenkäsittelytaitojen opettelu tapahtuu käsillä, jaloilla ja mailoilla. 
 • Tunneilla suositaan harjoitteita, joissa kaikki oppilaat tai mahdollisimman moni oppilaista osallistuvat yhtä aikaa harjoitteluun ja mahdollisimman monella oppilaalla on oma väline käytössään. Harjoitteiden valinnalla on pyritty saamaan aikaan aktiivisuutta tunneille. 
 • Pääpaino tunneilla on leikeissä ja peleissä ja lähtökohtana harjoittelussa on hauskuus. Leikit ja pelit on kuitenkin valittu tukemaan tunnin tavoitteiden saavuttamista. 
 • Tunneilla harjoitellaan pallopelien perusajatusta ja miten pallopeleissä toimitaan. Esimerkiksi mihin maali tehdään, millä kehonosalla saat koskea välineeseen, mikä on kiellettyä pelissä. Peleissä käytetään sovellettuja pelimuotoja ja yksinkertaistettuja sääntöjä. 
 • Harjoittelu tapahtuu yksin, parin kanssa, pienissä ryhmissä ja koko ryhmänä.
Alakoulu 3.-6. luokat
 • Motoristen perustaitojen harjoittelussa keskitytään edelleen välineenkäsittelytaitojen opetteluun. Välineenkäsittelytaitojen opettelu tapahtuu käsillä, jaloilla ja mailoilla. Välineenkäsittelytaitojen harjoittelua haastetaan enemmän ja mukaan tulee myös hieman lajitaitojen harjoittelua. Tunneilla on mukana myös tasapaino- ja liikkumistaitojen harjoittelua. 
 • Pääpaino tunneilla on edelleen leikeissä ja peleissä. Pelit ovat sovellettuja pelejä, joissa keskitytään aiheena olevan lajin perustaitojen harjoitteluun. 
 • Harjoittelu tapahtuu yksin, parin kanssa, pienissä ryhmissä ja koko ryhmänä. 
Yläkoulu 7.-9. luokat
 • Yläkoulun palloilumateriaalissa harjoitellaan lajitaitoja ja lisäksi jatketaan perustaitojen harjoittelua. Tunneilla opetellaan eri pallopelien perusteita.
 • Yläkoulun palloilumateriaali on jaoteltuna lajeittain Palloilu-osiossa. 
 • Harjoittelu tapahtuu yksin, parin kanssa, pienissä ryhmissä ja koko ryhmänä. 

Lähteet:

 • Palomäki, S. & Heikinaro-Johansson P. 2011. Liikunnan seuranta-arviointi perusopetuksessa 2010. Koulutuksen seurantaraportti 2011:4. Helsinki: Opetushallitus.
 • Blomqvist, M, Mononen K, Koski P & Kokko S. 2019. Urheilu ja seuraharrastaminen teoksessa Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen suomessa: LIITU-tutkimuksen tuloksia 2018. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2019: 1. file:///C:/Users/OMISTAJA/Downloads/vlnliituraporttiweb280120191%20(1).pdf
 • Opetushallitus. 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014.
error: Kopioiminen kielletty!